31 лет на рынке юридических услуг

Шлюбний контракт1

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року

Попередньо ознайомлені з правовими наслідками недодержання при вчиненні правочинів вимог закону, усвідомлюючи природу цього правочину та значення своїх дій, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно, за відсутності будь-якого примусу як фізичного, так і психічного,
з однієї сторони – [П.І.Б. громадянина А.] (далі – ЧОЛОВІК), паспорт серія __ № ______________, виданий ________________________________________________ «____» ___________ ______ року, народився у місті Києві «____» _________ ____ року, реєстраційний номер облікової картки платників податків ________________, проживає в місті Києві [адреса], та
з другої сторони – [П.І.Б. громадянки Б.] (далі - ДРУЖИНА), паспорт серія __ № __________, виданий __________________________ «___» _____________ _____ року, народилася «___» ___________ ____ року в місті Києві, реєстраційний номер облікової картки платників податків ________________, проживає в місті Києві [адреса],
іменовані далі - ПОДРУЖЖЯ,
перебуваючи у шлюбі, укладеному «___» ____________ _______ року, маючи на меті урегулювання майнових відносин між собою і визначення взаємних майнових прав та обов’язків, на засадах взаємоповаги один до одного, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКА Ю.М. (місто Київ, вулиця Івана Мазепи, 6-а, кв. 3),
уклали цей договір, в якому проголошують та взаємно підтверджують один одному та всім заінтересованим особам про наступне:
1. Положення цього договору будуть стосуватися виключно майнових відносин між ПОДРУЖЖЯМ і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі й інших майнових прав та обов’язків як батьків.
2. Після набрання чинності шлюбним договором майно подружжя поділятиметься на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, що є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.
При цьому під “майном” ПОДРУЖЖЯ розуміються:
 будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (в тому числі, але не виключно, садиби, окремі житлові будинки, квартири, інші об’єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, автомототранспортні засоби тощо);
 будь-які майнові права, а саме:
права на частки у статутних капіталах господарських товариств;
прибутки (дивіденди);
права на акції та/чи інші цінні папери;
будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто є учасником господарського товариства;
права вимоги по грошових та/чи інших зобов’язаннях.
3. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із ПОДРУЖЖЯ є:
а) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ до шлюбу.
ПОДРУЖЖЯ підтверджує, що грошові кошти у сумі 909000 (дев’ятсот дев’ять тисяч) гривень є особистою приватною власністю ДРУЖИНИ, з яких 457025 (чотириста п’ятдесят сім тисяч двадцять п’ять) гривень вона має намір витратити на придбання квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці ЗООЛОГІЧНІЙ в місті Києві, а решту – на придбання квартири за № __ в будинку за № __, що на вулиці БАСТІОННІЙ в місті Києві. Витрати, пов’язані з придбанням вищевказаних квартир, покриваються за рахунок вказаних коштів;
б) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;
в) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на кошти, що належали кожному із нас особисто.
З огляду на викладене, особистою приватною власністю ДРУЖИНИ буде вважатися квартира за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці ЗООЛОГІЧНІЙ в місті Києві, та квартира за № __ в будинку за № __, що на вулиці БАСТІОННІЙ в місті Києві, які будуть набуті нею за рахунок особистих коштів після укладення цього шлюбного договору;
г) майно (в тому числі/або грошові кошти), отримані ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ як відшкодування збитків, страхові виплати;
д) дохід, що приноситимуть речі, які ПОДРУЖЖЯМ віднесені до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ.
4. Своєю ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожний із ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняючи будь-які дії щодо свого майна, не узгоджуючи при цьому питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ) і не одержуючи згоди на його відчуження чи на витрачання грошових коштів як засобу платежу за майно, що набуватиметься.
5. СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ є:
а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена ПОДРУЖЖЯМ до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з них;
б) будь-які майнові права, набуті за час шлюбу, і не віднесені ПОДРУЖЖЯМ до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного;
в) майно (речі, майнові права), передане кожним з ПОДРУЖЖЯ до СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ із майна, що є ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ, за умови нотаріального посвідчення договору про таку передачу;
г) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з ПОДРУЖЖЯ.
6. ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК розпоряджатимуться майном, що є об’єктом права СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ, за взаємною згодою.
Договір, укладений одним із ПОДРУЖЖЯ в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з ПОДРУЖЖЯ, якщо майно, одержане за договором, використовуватиметься в інтересах сім’ї.
7. За зобов’язаннями одного з ПОДРУЖЖЯ стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності ПОДРУЖЖЯ, яка виділена йому в натурі.
8. У разі спору між ПОДРУЖЖЯМ щодо накладення стягнення на майно, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ, питання вирішується у судовому порядку.
9. Цей шлюбний договір набуває чинності у день нотаріального посвідчення.
10. Учасники правочину домовились про те, що шлюбний договір припиняється у разі розірвання між ними шлюбу. При цьому його умови у будь-якому випадку поширюватимуться на ті правовідносини, які виникли у період шлюбу.
11. Зміни та доповнення до шлюбного договору вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально.
12. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не врегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися сторонами відповідно до вимог Сімейного кодексу України.
Витрати з нотаріального оформлення цього шлюбного договору учасники правочину несуть порівну.
Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного правочину (в тому числі, але не обмежуючись, ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) учасникам правочину нотаріусом роз‘яснено.
Шлюбний договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ПЕТРЕНКА Ю.М. (вул. Михайлівська, 6а), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів (серія __ № _______________) - для кожної із сторін за договором.

ПІДПИСИ:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question