31 лет на рынке юридических услуг

Шлюбний договір 3

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Місто Київ, тринадцятого лютого дві тисячі двадцять третього року

Ми: [П.І.Б. громадянки А.] (народилася «__» ____________ ___ року; на день укладання договору - паспорт _________, виданий ______________________________ «__» ____________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ДРУЖИНА»), та
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився «__» ______________ ___ року; на день укладання договору - паспорт ________, виданий _______________________________ «__» ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків ________ ), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ЧОЛОВІК»),
разом – «ПОДРУЖЖЯ», що перебуваємо у шлюбі, який було зареєстровано ___________ «___» ___________ ___ року (актовий запис № __),
обізнані із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором,
з метою урегулювання на майбутнє майнових відносин між собою, на засадах взаємоповаги один до одного,
у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6 А, кв. 3), яку як нотаріуса для посвідчення правочину ми обрали самостійно і до якої звернулися добровільно,


УКЛАДАЄМО ЦЕЙ ДОГОВІР,


в якому проголошуємо та взаємно підтверджуємо один одному та всім заінтересованим у тому особам таке:

І. 1. Положення цього ДОГОВОРУ будуть стосуватися виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.
ІІ.1. Цим ДОГОВОРОМ ми підтверджуємо, що належне нам майно ми поділяємо на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.
При цьому під “майном” ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо:
• будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (в тому числі, але не виключно, - садиби, окремі житлові будинки, квартири, інші об’єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, автомототранспортні засоби тощо);
• будь-які майнові права, а саме:
- права на частки у статутних капіталах господарських товариств;
- прибутки (дивіденди);
- права на акції та/чи інші цінні папери;
• будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто є учасником господарського товариства;
• права вимоги за грошовими та/чи іншими зобов’язаннями.
ІІ.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ПОДРУЖЖЯ є:
а) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ до шлюбу, якщо цей факт документально підтверджено;
б) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;
в) майно, набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на кошти, що належали кожному із нас особисто;
г) майно (в тому числі/або грошові кошти), отримані ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ як відшкодування збитків, страхові виплати;
д) дохід, що приноситимуть речі, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ;
є) речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, що придбані кожному із ПОДРУЖЖЯ.
ІІ.3. Своєю ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна, не узгоджуючи питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ). Укладання правочинів щодо такого майна не потребує надання нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя.
ІІ.4. СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ є:
а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;
б) будь-які майнові права, набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ кожного з нас;
в) майно (речі, майнові права), передане кожним з нас, ПОДРУЖЖЯ, до СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ із майна, що є нашою ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ, за умови нотаріального посвідчення угоди про таку передачу;
г) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з ПОДРУЖЖЯ.
ІІ.5. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК розпоряджатимемося майном, що є об’єктом права СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ подружжя, за взаємною згодою з урахуванням умов цього ДОГОВОРУ.
Договір, укладений одним із нас щодо спільного майна подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використовуватиметься в інтересах сім’ї.
ІІІ.1. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, виходячи із вимог ст.ст. 70 та 97 Сімейного кодексу України, з урахуванням особистого внеску кожного із нас у придбання майна, цим ДОГОВОРОМ юридично закріплюємо своє взаємне волевиявлення щодо розміру часток кожного із нас у перерахованому нижче майні та майнових правах, котрі ми визнаємо спільною сумісною власністю, а саме:
- 7/10 (сім десятих) частки КВАРТИРИ, що буде зведена для нас у місті КИЄВІ згідно з Договором № __ від «__» ___________ ___ року та майнове право на отримання якої підтверджується СВІДОЦТВОМ про участь у ФФБ за програмою ТОВ «ДБК», виданим АКБ «Аркада» «__» ___________ __ року за № __ (район забудови – Позняки - 5а; номер об’єкта будівництва - № _; номер об’єкта інвестування – _ (закріплений); поверх - __; кількість кімнат – 2; загальна площа – 65,82 кв. м), згідно з домовленістю подружжя має належати ДРУЖИНІ, а 3/10 (три десятих) частки цієї КВАРТИРИ є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ. До закінчення будівництва у цих же частках ми визнаємо право власності кожного із нас на грошові кошти, що внесені нами у будівництво зазначеної квартири.
При цьому ми, ПОДРУЖЖЯ, виявляємо бажання заявити усім, кого це цікавить, що вартість будівництва майбутньої квартири була оплачена у період перебування нами у шлюбних відносинах, але із повної внесеної за майбутню квартиру суми (462974 грн. 59 коп.) 336504 грн. 17 коп. внесено ДРУЖИНОЮ із її особистих грошей, отриманих від продажу нею (ДРУЖИНОЮ) житла, що належало їй на праві особистої приватної власності (а саме – від продажу квартири за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на проспекті Маяковського Володимира у місті Києві, яка була куплена ДРУЖИНОЮ до шлюбу, «__» ___________ ___ року);
- все інше майно, що за законом та відповідно до умов цього договору є нашою спільною сумісною власністю, має належати кожному із нас порівну, тобто, у таких частках: ДРУЖИНІ – ½ (ОДНА ДРУГА) частка, ЧОЛОВІКОВІ - ½ (ОДНА ДРУГА) частка.
ІV.1. За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.
ІV.2. У разі спору між нами, ПОДРУЖЖЯМ, щодо накладення стягнення на майно, яке є нашою СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ, питання вирішується у судовому порядку.
V.1. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення.
V.2. Ми, ПОДРУЖЖЯ, стверджуємо один одному та повідомляємо усім заінтересованим у тому особам, що:
 у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
 не визнані в установленому для того порядку недієздатними (повністю або частково);
 не перебуваємо у хворобливому стані, не страждаємо у момент укладання цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомлення його суті;
 розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
 договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 договір укладається на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких для нас обставин;
 правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.
V.3. Поняття спільного та роздільного майна, а також розмір часток у спільному майні, обумовлені ПОДРУЖЖЯМ у цьому договорі (розділ ІІІ ДОГОВОРУ), підлягають врахуванню як при розподілові такого майна (грошових коштів) за життя ПОДРУЖЖЯ (добровільному чи у судовому порядку), так і при оформленні спадкових прав після їх смерті.
V.4. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.
V.5. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
V.6. Витрати з нотаріального оформлення цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.
Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

Шлюбний договір складено у ТРЬОХ примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів - для сторін за договором (по одному примірнику кожному із учасників правочину).

ПІДПИСИ:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question