31 лет на рынке юридических услуг

Шлюбний договір 4

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Місто Київ, дев’ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року

Ми: [П.І.Б. громадянки А.] (народилася «__» ____________ ___ року; на день укладання договору - паспорт _______, виданий ________________________________ «__» ______________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків_______ , проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ДРУЖИНА»), та
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився «__» ___________ ___ року; на день укладання договору - паспорт ___, виданий ____________________________________ «__» ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків– _____), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ЧОЛОВІК»),
разом – «ПОДРУЖЖЯ», що маємо намір зареєструвати шлюб і подали про це відповідну заяву до ____________,
обізнані із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором,
з метою урегулювання на майбутнє майнових відносин між собою, на засадах взаємоповаги один до одного,
у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6 А, кв. 3), яку як нотаріуса для посвідчення правочину ми обрали самостійно і до якої звернулися добровільно,


УКЛАДАЄМО ЦЕЙ ДОГОВІР,


в якому проголошуємо та взаємно підтверджуємо один одному та всім заінтересованим у тому особам таке:

І. 1. Положення цього ДОГОВОРУ будуть стосуватися виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуватимуться інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.
ІІ.1. Цим ДОГОВОРОМ ми підтверджуємо, що належне нам майно ми поділяємо на таке, що має статус ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧОЛОВІКА та ДРУЖИНИ, та на таке, яке є СПІЛЬНОЮ СУМІСНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПОДРУЖЖЯ.
При цьому під “майном” ми, ПОДРУЖЖЯ, розуміємо:
• будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі (в тому числі, але не виключно, - садиби, окремі житлові будинки, квартири, інші об’єкти нерухомості, земельні ділянки, цінні папери, автомототранспортні засоби тощо);
• будь-які майнові права, а саме:
- права на частки у статутних капіталах господарських товариств;
- прибутки (дивіденди);
- права на акції та/чи інші цінні папери;
• будь-що інше, що відноситься до майнових корпоративних прав того із ПОДРУЖЖЯ, хто є учасником господарського товариства;
• права вимоги за грошовими та/чи іншими зобов’язаннями.
ІІ.2. ОСОБИСТОЮ ПРИВАТНОЮ ВЛАСНІСТЮ кожного із нас, ПОДРУЖЖЯ є:
а) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ до шлюбу, якщо цей факт документально підтверджено;
б) майно (в тому числі грошові кошти), набуте ЧОЛОВІКОМ або ДРУЖИНОЮ за час шлюбу, але на підставі договору дарування або у порядку спадкування;
в) нерухоме майно, автотранспортні засоби, інше майно, право власності на яке підлягає обов’язковій державній реєстрації, що буде придбаватися у шлюбі на ім’я одного із подружжя будь-яким способом, відмінним від дарування чи успадкування;
г) речі індивідуального користування, в тому числі коштовності – навіть тоді, коли вони придбані за спільні кошти, і незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);
д) речі професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з ПОДРУЖЖЯ;
є) премії, нагороди, одержані кожним із нас за особисті заслуги незалежно від часу придбання (як до шлюбу, так і у шлюбі);
ж) майно (речі та майнові права) та/або грошові кошти, отримані кожним із нас як відшкодування збитків, відшкодуванням втрати (пошкодження) речі, яка належала ДРУЖИНІ чи ЧОЛОВІКОВІ, відшкодування завданої моральної шкоди, страхові виплати тощо;
з) дохід (дивіденди), плоди, приплід, продукція, що приноситимуть майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні) та грошові кошти, котрі нами, ПОДРУЖЖЯМ, віднесено до особистої приватної власності.
Ми погоджуємося з тим, що на майно та/чи грошові кошти, які є особистою приватною власністю кожного із нас, за будь-яких умов не поширюються положення гл. 8 Сімейного кодексу України (у тому числі ст.ст. 60, 62 СК України) та ст. 369 Цивільного кодексу України.
ІІ.3. Своєю особистою приватною власністю кожен із нас, ПОДРУЖЖЯ, володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд, вчиняє будь-які дії щодо свого майна (грошових коштів), не узгоджуючи питання із ЧОЛОВІКОМ (ДРУЖИНОЮ) навіть за умови, якщо за час шлюбу таке майно істотно збільшиться у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат одного з нас або й обох.
ІІ.4. Спільною сумісною власністю ПОДРУЖЖЯ є:
а) будь-яка річ, набута за час шлюбу, і не віднесена нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;
б) будь-які майнові права (в тому числі корпоративні), набуті за час шлюбу, і не віднесені нами, ПОДРУЖЖЯМ, до особистої приватної власності одного з нас;
в) майно (речі та майнові права, в т.ч. корпоративні), передане кожним з нас, ПОДРУЖЖЯМ, до спільної сумісної власності із майна, що є нашою особистою приватною власністю, за умови нотаріального посвідчення угоди про таку передачу;
г) заробітна плата, пенсія, стипендія кожного із ПОДРУЖЖЯ, одержані або нараховані у період знаходження у зареєстрованому шлюбі;
д) інші доходи, які не віднесені цим договором до особистої приватної власності, одержані одним із ПОДРУЖЖЯ і внесені до сімейного бюджету для спільного використання, або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу).
ІІ.5. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, розпоряджатимемося майном та грошовими коштами, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.
Договір щодо такого майна (грошових коштів) або з їх використанням, укладений одним із нас в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно (грошові кошти), одержані за договором, використовуватимуться в інтересах сім’ї.
ІІІ.1. ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК мають право на поділ майна та грошових коштів, що належать їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу (як у період знаходження у зареєстрованому шлюбі, так і після його розірвання).
Предметом поділу може бути як все спільне сумісне майно ПОДРУЖЖЯ, так і окремі речі (грошові кошти).
Розподіл має бути оформлено відповідним договором про це, посвідченим нотаріально, незалежно від того, що буде предметом такого договору.
Така умова стосується і виділу майна одного з ПОДРУЖЖЯ із складу усього майна ПОДРУЖЖЯ.
ІV.1. За зобов’язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі.
ІV.2. У разі спору між ПОДРУЖЖЯМ щодо накладення стягнення на майно, яке є спільною сумісною власністю, питання вирішуються у судовому порядку.
V.1. Цей шлюбний договір набуває чинності у день реєстрації шлюбу.
V.2. Ми, СТОРОНИ, стверджуємо, що:
 у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
 розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
 договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для ПОДРУЖЖЯ обставин;
 правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.
V.3. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.
V.4. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
V.5.Витрати із нотаріального оформлення цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.

Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

Шлюбний договір складено у ТРЬОХ примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів - для сторін за договором (по одному примірнику кожному із учасників правочину).

ПІДПИСИ:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question