31 лет на рынке юридических услуг

Шлюбний договір 6

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Місто Київ, четвертого травня дві тисячі двадцять третього року

Ми: [П.І.Б. громадянина А.] (народився «__» ___________ ___ року; на день укладення договору - паспорт _____, виданий __________________________________ «__» _____________ ____ року; реєстраційний номер облікової карти платника податків ________), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ЧОЛОВІК»), та
[П.І.Б. громадянки Б.] (народилася «__» ____________ ___ року; на день укладення договору – паспорт ______, виданий _________________________________ «__» ___________ ___ року реєстраційний номер облікової карти платника податків __), проживаю за адресою: місто Київ [адреса] (далі – «ДРУЖИНА»),
разом – «ПОДРУЖЖЯ», що перебуваємо у шлюбі, який було зареєстровано ________________________________________________ «__» ____________ __ року (актовий запис № __),
попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором,
з метою урегулювання на майбутнє майнових відносин між собою, на засадах взаємоповаги один до одного,
у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (місто Київ, вулиця Михайлівська, 6 А, кв. 3), яку як нотаріуса ми обрали самостійно і до якої звернулися добровільно,

УКЛАДАЄМО ЦЕЙ ДОГОВІР,


в якому проголошуємо та взаємно підтверджуємо один одному та всім заінтересованим у тому особам таке:

1. Положення цього ДОГОВОРУ стосуються виключно майнових відносин між нами, ПОДРУЖЖЯМ, і не стосуються інших питань подружнього життя, у тому числі і наших майнових прав та обов’язків як батьків.
2. Ми, ДРУЖИНА та ЧОЛОВІК, виходячи із вимог ст.ст. 70 та 97 Сімейного кодексу України, цим ДОГОВОРОМ юридично закріплюємо своє взаємне волевиявлення щодо наступного:
у разі розірвання шлюбу з вини або з ініціативи ЧОЛОВІКА приватизована ним 1/3 (одна третя) частка КВАРТИРИ за № __, що знаходиться у будинку за № __, розташованому на вулиці ЗОДЧИХ у місті КИЄВІ буде вважатися ПОДРУЖЖЯМ спільною сумісною власністю і підлягає поділові між ЧОЛОВІКОМ та ДРУЖИНОЮ у рівних частинах кожному (тобто, по 1/2 частині від згаданої 1/3 частки квартири кожному).
У разі розірвання шлюбу з інших підстав (чи його припинення іншим шляхом) приватизована ЧОЛОВІКОМ частка квартири, про яку йдеться вище, вважається його особистою власністю і поділові не підлягає.
Умови поділу зазначеної вище частки квартири та розмір часток при її поділові, обумовлені ПОДРУЖЖЯМ у цьому пункті договору, підлягають врахуванню як при розподілові цієї нерухомості у добровільному, так і у судовому порядку.
3. Правовий статус будь-якого іншого майна (належного кожному із ПОДРУЖЖЯ, набутого ПОДРУЖЖЯМ за час шлюбу, до шлюбу тощо), у тому числі умови його поділу та розпорядження таким майном, визначається відповідно до норм чинного сімейного законодавства.
4. Цей шлюбний договір набуває чинності з моменту нотаріального посвідчення.
5. Ми, ПОДРУЖЖЯ, стверджуємо один одному та повідомляємо усім заінтересованим у тому особам, що:
 у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;
 не визнані в установленому для того порядку недієздатними (повністю або частково);
 не перебуваємо у хворобливому стані, не страждаємо у момент укладання цього договору на захворювання, що перешкоджають усвідомлення його суті;
 розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;
 при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;
 договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;
 договір укладається на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких для нас обставин;
 правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
 ми володіємо українською мовою, що дає нам можливість зрозуміти текст цього правочину та всі без винятку його умови.
6. Будь-які інші питання, що стосуватимуться майнових відносин ПОДРУЖЖЯ і визначатимуть взаємні майнові права та обов’язки, та які не урегульовані цим шлюбним договором, будуть вирішуватися нами у відповідності до вимог Сімейного кодексу України.
7. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. За відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
8. Витрати з нотаріального оформлення цього шлюбного договору ПОДРУЖЖЯ несе спільно.
Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст.ст. 215-236, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-74, 92-103 Сімейного кодексу України) нам, учасникам правочину, нотаріусом роз‘яснено.

Шлюбний договір складено у ТРЬОХ примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із яких призначено для зберігання у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ А.М. (вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), а два інших, викладені на бланках нотаріальних документів - для сторін за договором (по одному примірнику кожному із учасників правочину).

ПІДПИСИ:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question