31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на здійснення нагляду за квартирою та здачу її в оренду

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять дев’ятого лютого дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “___” ____________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків ___), проживаю за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре повністю відповідає моїй внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно та на виконання вимог ст.ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, у приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Черкаська, 6а, кв. 3, що є робочим місцем нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для вчинення правочину було обрано мною самостійно і до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
-------------------------------- уповноважую --------------------------
[П.І.Б. громадянина Б.] (на день складання довіреності – паспорт _______, виданий ___________________________________________________________________ “__” ___________ ___ року), котрий проживає за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, а також перед фізичними особами з питань, які будуть стосуватися наступного:
1) НАГЛЯДУ (у межах, визначених цією довіреністю) за належною мені на праві власності КВАРТИРОЮ за № __ у будинку за № __, що на вулиці Джона Маккейна у місті КИЄВІ та забезпечення її життєздатності;
2) ЗДІЙСНЕННЯ поточного РЕМОНТУ (без перепланування) у зазначеній вище квартирі;
3) ЗДАЧІ В ОРЕНДУ (НАЙМ) зазначеної вище квартири.

Для цього представник вправі:
 мати вільний доступ до зазначеної вище нерухомості;
 укладати у моїх інтересах договори найму (оренди), а також пов’язані з ними (їм передують) попередні договори, у тому числі з передачею авансових платежів, договори про завдаток, договори на виконання ремонтних робіт тощо, на умовах, які нами обумовлені попередньо та моєму представникові відомі, що не потребує доказування третім особам, нотаріусу чи іншому учаснику (учасникам) правочину;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням, посвідченням, отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в органах технічної інвентаризації, в органах нотаріату, в будь-яких інших організаціях та установах (як то, але не вичерпно наведеного нижче переліку: в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному структурному підрозділі енергозабезпечувальної установи чи інших подібних органах, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, тощо) - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана (але не вичерпується) із здійсненням представником нагляду за згаданим вище об’єктом нерухомості, здаванням його в оренду (найм), проведенням ремонтних робіт, забезпеченням приміщення електроенергією; водо- та газопостачанням, телефонним зв’язком;
 представляти мої інтереси перед будь-якими учасниками цивільних відносин (як фізичними, так і юридичними особами) з приводу укладання від мого імені договорів оренди (найму), у тому числі при веденні переговорів з цього приводу, нотаріального посвідчення таких договорів, розрахунків за ними, декларування отриманих мною прибутків від здавання в найм (оренду) зазначеної вище нерухомості та сплати податку з доходів, якщо того вимагатиме чинне законодавство України, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо, перед фізичними особами - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені будь-які запити, клопотання, заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами чи вимогами чинного законодавства (зокрема, щодо замовлення витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно; видачі витягів з єдиних та державних реєстрів тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 розписуватися за мене на всіх без винятку документах, які видаються, подаються, складаються, оформлюються, посвідчуються у зв’язку з цією довіреністю (зокрема – підписувати укладені у межах цієї довіреності договори, заяви, запити, клопотання, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, тощо);
 одержувати висновки експертиз, довідки, витяги (у тому числі з державних та єдиних реєстрів), примірники укладених від мого імені правочинів, а також будь-які інші документи, що пов’язані з дорученим та випливають із змісту та суті довіреності;
 організовувати та контролювати проведення ремонтних робіт, з правом захисту моїх інтересів у суді при порушенні умов договорів;
 отримувати належні мені гроші від укладених правочинів та як страхові відшкодування при настанні страхових випадків з метою їх наступної передачі мені;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 сплачувати нараховані мені податки, зборі, інші обов’язкові платежі, якщо того вимагатиме чинне законодавство України;
 ставити питання про нотаріальне посвідчення договорів, про належне виконання умов договорів, реєстрацію правочинів та права власності на майно, коли цього вимагає закон, з правом вчинення при цьому усього необхідного комплексу дій, подання та отримання усіх необхідних документів;
 вести від мого імені переговори стосовно питань, які слід вирішити при виконанні цієї довіреності;
 виконувати будь-які інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які б мав вчиняти я при особистому вирішенню зазначених вище питань, та які будуть необхідними і доцільними для правильного ведення моїх справ.
Довіреність видана без права відчуження зазначеної у ній нерухомості чи будь-якого іншого належного мені майна чи майнових прав та без права передоручення повноважень третім особам.
Довіреність зберігає чинність до двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо не буде скасована мною раніше цієї дати, про що представник буде повідомлений у письмовому вигляді.
Довіреність є чинною у разі зміни адреси місця проживання представника та/або його паспорта.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question