31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на укладення договору оренди

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, тридцятого червня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта серія ____ № _____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
відповідно до усного договору доручення та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України
видав цю довіреність
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Києві [адреса],
з наступними повноваженнями:
 укласти від мого імені як фізичної особи-підприємця з відкритим акціонерним товариством “Страхова компанія “ПЗУ Україна” на строк та на умовах, їй відомих, договір оренди нежитлового приміщення, що знаходиться в місті Полтаві [адреса], для чого представляти мої інтереси в будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі в органах нотаріату, відповідному органі технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, узгоджувати будь-які питання, що виникатимуть в процесі реалізації повноважень, одержувати документи, необхідність подання яких викликатиметься чинним законодавством та умовами договору оренди, подавати документи, в тому числі заяви, підписати договір оренди, сплачувати належні з мене платежі, підписувати акт приймання-передачі, інші необхідні документи, заяви тощо, одержувати належні мені грошові суми за договором оренди, у разі досягнення домовленості вносити в установленому порядку зміни та доповнення до договору оренди, в тому числі щодо продовження строку дії договору;
 у разі виникнення спору, пов’язаного з виконанням договору оренди, котрий не можна буде врегулювати шляхом переговорів, вести мої справи у всіх судах, передбачених Законом України “Про судоустрій України”, з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанцій), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу);
 вести справи в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових та інших рішень, поданням від мого імені виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;
 вести справи в інших органах, в тому числі правоохоронних, органах податкової служби, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, перед фізичними особами-підприємцями, фізичними особами з правом узгодження та вирішення всіх питань, що мене стосуватимуться, подання та підпису від мого імені необхідних для цього документів, заяв, отримання виписаних або оформлених на моє ім’я або щодо мене документів, рішень, дозволів, актів тощо.
За цією довіреністю представник має також право знати про дату, час і місце судового розгляду, брати участь у судових засіданнях, знати про всі судові рішення, які ухвалюватимуться у справах та стосуватимуться моїх інтересів; знайомитися з матеріалами справ, заявляти клопотання і відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати думку з питань, які виникатимуть під час розгляду справ, задавати питання інших особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження на них, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується моїх інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого проводження, давати усні або письмові пояснення, заявляти відводи, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, отримувати дублікати виконавчих документів, порушувати питання про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, оспорювати оцінку майна та ін., одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження, подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими законодавством; подавати та підписувати документи, в тому числі заяви, будь-які скарги, апеляції тощо, одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, в тому числі виконавчі, сплачувати за мене у разі потреби судові витрати та інші платежі, пов’язані з цією довіреністю, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, необхідність вчинення яких випливатиме з наданих йому повноважень.
Довіреність видана без права передоручення повноважень іншим особам і дійсна до тридцятого червня дві тисячі двадцять сьомого року.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question