31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на здійснення управління нерухомістю

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцятого липня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянки А.] (дата народження “___” _____________ ___; на день складання довіреності - паспорт _______, виданий уповноваженими органами України, орган №_; дата видачі паспорта – “__” ___________ ___ року; дійсний до “__” ______ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ________), постійно проживаю за адресою: Німеччина [адреса],
обізнана із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із своїм вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину,
відповідно до вимог ст. 244 та ст. 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для вчинення цього правочину було обрано мною самостійно і до якої за місцем знаходження її робочого місця (місто Київ, вул. Михайлівська, 6А, кв. 3) я звернулася добровільно, цією довіреністю
-------------------------------- уповноважую --------------------------
[П.І.Б. громадянки Б.] (дата народження “__” _________ __ року; на день видачі довіреності - паспорт ______, виданий _______________________________________ “__” ______________ ___ року реєстраційний номер облікової картки платника податків ___), котра постійно проживає у місті Києві [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у будь-яких установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх організаційної форми та підпорядкованості, а також перед фізичними особами з питань, які будуть стосуватися наступного:
1) УПРАВЛІННЯ (у межах, визначених цією довіреністю) належною мені на праві власності часткою КВАРТИРИ за №__ у будинку за № __, що на вулиці ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА у місті КИЄВІ;
2) ЗДІЙСНЕННЯМ РЕМОНТНИХ РОБІТ (у тому числі перепланування) у зазначеній вище квартирі, з наступним отриманням у відповідних органах технічної та будь-якої іншої необхідної документації на зазначений вище об’єкт нерухомості після закінчення ремонту;
3) ЗДАЧІ В ОРЕНДУ (НАЙМ) зазначеної вище квартири;
4) УПРАВЛІННЯ та РОЗПОРЯДЖЕННЯ усіма без винятку РАХУНКАМИ (у тому числі і депозитними та картковими), відкритими на моє ім’я у відомих представникові банківських установах (незалежно від того, у якій валюті відкриті рахунки, а також незалежно від виду рахунку).
Для цього представник вправі:
 мати вільний доступ до зазначеної вище нерухомості;
 укладати у моїх інтересах договори найму (оренди), а також пов’язані з ними (їм передують) попередні договори, у тому числі з передачею авансових платежів, договори про завдаток, договори страхування нерухомості та майна, договори на виконання ремонтних робіт тощо, на умовах, які нами обумовлені попередньо та моєму представникові відомі, що не потребує доказування третім особам, нотаріусу чи іншому учаснику (учасникам) правочину;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням, посвідченням, отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в банківських установах, в органах технічної інвентаризації, в органах нотаріату, в будь-яких інших організаціях та установах (в тому числі, але не вичерпуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідному структурному підрозділі енергозабезпечувальної установи чи інших подібних органах, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана (але не вичерпується) із здійсненням представниками управління згаданим вище об’єктом нерухомості, здавання його в оренду (найм), проведення ремонтних/будівельних робіт, забезпеченням приміщень електроенергією; водо- та газопостачанням, телефонним зв’язком;
 представляти мої інтереси перед будь-якими учасниками цивільних відносин (як фізичними, так і юридичними особами) з приводу укладання від мого імені договорів оренди (найму), у тому числі при веденні переговорів з цього приводу, нотаріального посвідчення таких договорів, розрахунків за ними, декларування отриманих мною прибутків від здавання в найм (оренду) зазначеної вище нерухомості та сплати податку з доходів, якщо того вимагатиме чинне законодавство України, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо, перед фізичними особами - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені будь-які запити, клопотання, заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат про те, що я у шлюбі не перебуваю та зазначене у договорі житло не є спільною сумісною власністю; щодо замовлення витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно; про видачу витягів з єдиних та державних реєстрів тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 розписуватися за мене на всіх без винятку документах, які видаються, подаються, складаються, оформлюються, посвідчуються у зв’язку з цією довіреністю (зокрема – підписувати укладені у межах цієї довіреності договори, акти прийняття в експлуатацію об’єктів, заяви, запити, клопотання, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, тощо);
 одержувати дозволи на проведення будівельних робіт (здійснення ремонту та переобладнань приміщень), висновки експертиз, довідки, технічну документацію, рішення, узгодження (погодження) компетентних органів, витяги (у тому числі з Державних та Єдиних реєстрів), акти, примірники укладених від мого імені правочинів, а також будь-які інші документи, що пов’язані з дорученим та випливають із змісту та суті довіреності;
 організовувати та контролювати проведення ремонтних робіт, з правом захисту моїх інтересів у суді при порушенні умов договорів;
 отримувати належні мені гроші від укладених правочинів з метою їх наступної передачі мені;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 сплачувати нараховані мені податки, зборі, інші обов’язкові платежі, якщо того вимагатиме чинне законодавство України;
 ставити питання про нотаріальне посвідчення договорів, про належне виконання умов договорів, про прийняття в експлуатацію відремонтованої квартири, отримання правовстановлювальних документів, реєстрацію правочинів та права власності на майно, коли цього вимагає закон, з правом вчинення при цьому усього необхідного комплексу дій, подання та отримання усіх необхідних документів;
 вести від мого імені переговори стосовно питань, які слід вирішити при виконанні дорученого;
 замовляти проведення експертизи у випадках, коли того вимагає закон, чи те буде викликано захистом моїх інтересів при виконанні дорученого;
 розпоряджатися відкритими мною (на моє ім’я) рахунками так, як відповідно до закону та умов договорів мав би право це робити я особисто;
 відкривати на моє ім’я нові рахунки з правом розпорядження ними, як зазначено у цій довіреності, на умовах, їй попередньо відомих, що не потребує додаткового доказування цього факту третім особам;
 одержувати через каси банку чи через банкомати будь-які суми із моїх рахунків у будь-якій із валют (у тому числі нараховані на суми вкладів відсотки) без обмежень їх розміру;
 переказувати грошові кошти на інші рахунки та здійснювати конвертаційні операції на свій розсуд без обмежень сум на умовах, які нами обумовлені раніше;
 одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків (нарахувань) по них чи руху зазначених сум;
 поповнювати мої рахунки (у тому числі і за рахунок конвертаційних операцій), вносити на рахунок (рахунки) грошові кошти, у тому числі - отримані від укладених у моїх інтересах договорів оренди (найму) вказаного у цій довіреності житла;
 укладати з банками нові договори, підписувати договори про внесення змін та доповнень до існуючих договорів на умовах які йому відомі, без доказування цього факту третім особам та без додаткового узгодження цього питання зі мною;
 у відомих представнику із наших попередніх домовленостей випадках – закривати рахунки (з виконанням при цьому усіх необхідних юридичних дій).

Крім зазначеного вище, представник також вправі:
 оскаржувати рішення компетентних органів, що стосуються цієї довіреності, в позасудовому порядку;
 представляти мої інтереси у всіх судах, передбачених Законом України “Про судоустрій України” (зокрема – в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності - також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби, податкових органах та органах внутрішніх справ України, - з метою захисту моїх прав, які відомі представникові з договору доручення;
 вести мої справи у суді з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), ознайомлюватися з матеріалами справи та робити витяги, нотатки та копії з них; брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення в установах, які займаються розглядом справи; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/чи вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом та пов’язані з цим; отримувати рішення (ухвалу, постанову) суду чи їх завірені у встановленому порядку копії; подавати виконавчі документи до стягнення;
 представляти мої інтереси в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, винесених у зв’язку із цією довіреністю, поданням від мого імені виконавчих документів, одержанням присуджених мені майна або грошей;
 отримувати та здавати будь-які поштові відправлення;
 здійснювати процедуру легалізації виданих (оформлених, отриманих) на моє ім’я документів чи вчинення апостилю;
 вчинити весь комплекс дій, які є необхідними за законодавством України щодо призначення мені пенсії (з правом подання від мого імені та отримання для мене усіх без винятку передбачених законом документів);
 виконувати будь-які інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які б мала вчиняти я при особистому вирішенні зазначених вище питань, та які будуть необхідними і доцільними для правильного ведення моїх справ.
Дія цієї довіреності поширюється виключно на територію України.

Довіреність видана без права відчуження згаданої у ній нерухомості чи будь-якого іншого належного мені майна чи майнових прав та без права передоручення повноважень третім особам.
Довіреність зберігає чинність до двадцятого липня дві тисячі двадцять сьомого року, якщо не буде скасована мною раніше цієї дати, про що представник буде повідомлений у письмовому вигляді.
Довіреність є чинною у разі зміни адреси місця проживання представника та/або її паспорта.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, а також ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним, а також вимоги Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №43
Двадцятого липня дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності. Особу її встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question