31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на купівлю нерухомості за кордоном

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять дев’ятого лютого дві тисячі восьмого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “__” ____________ ___ року; паспорт громадянина України __________, виданий __________________________________ “___” __________________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - _______; за паспортом громадянина України для виїзду за кордон ________, виданим ______________________________ “__” ____________ __ року, котрий є чинним до “__” ___________ ___, [name]), проживаю за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи українською мовою, що дає мені можливість безперешкодного спілкування з нотаріусом при обговоренні проекту цього документа та наступного його прочитання, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
за місцем розташування робочого місця нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно та до якої я звернувся добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився “__” ____________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – _______; за паспортом громадянина України для виїзду за кордон ________, виданим ____________________________ “___” ______________ __ року, котрий є чинним до “__” ___________ ___ року, - [name]), який проживає за адресою: місто Київ [адреса]; місце проживання в Іспанії [адреса]; номер резиденції ___________,
представляти мої інтереси
та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством Іспанії
комплекс юридично значущих дій
у відповідних уповноважених державних та недержавних органах, установах та організаціях, у тому числі – у банківських та інших фінансових установах ІСПАНІЇ та у взаємовідносинах із фізичними особами з питань, пов’язаних із КУПІВЛЕЮ на моє ім’я НЕРУХОМОСТІ на території ІСПАНІЇ (незалежно від виду такої нерухомості та місця її знаходження), управлінням нею (наглядом за нерухомістю) та наступним ПРОДАЖЕМ цієї нерухомості.
Для цього представникові надається право:
 подавати від мого імені відповідні заяви, що стосуються виконання передбаченого у довіреності (в тому числі щодо замовлення необхідних для укладання договорів документів, запити номера NIE, NIF, про реєстрацію правочину та прав власності, якщо те вимагається за законодавством Іспанії, про отримання довідок, витягів, свідоцтв про державну реєстрацію нерухомості (прав на неї) чи іншого рівнозначного документа, передбаченого законодавством Іспанії, про мій сімейний стан тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході виконання довіреності, які передбачені законодавством;
 вести переговори про купівлю та продаж нерухомості на умовах, йому відомих;
 розписуватися за мене, зокрема підписувати договори купівлі-продажу нерухомості (при купівлі, так і при продажеві), договори іпотеки, попередні договори, договори про наміри тощо на умовах, які йому попередньо відомі, і не потребують будь-якого додаткового узгодження зі мною;
 одержувати оформлені на моє ім’я (за моєю участю) та належні мені примірники договорів купівлі-продажу, технічну документацію, витяги, довідки, свідоцтва про державну реєстрацію нерухомості (чи інші рівнозначні документи, що підтверджують право власності на нерухомість), документи номерів NIE, NIF тощо;
 відкривати рахунки у відомих йому банківських установах та розпоряджатися цими рахунками так, як би це робив я сам (з правом поповнення рахунків, зняття з рахунків коштів у відомих йому розмірах, конвертації валют, закриття рахунків тощо);
 у разі необхідності та у відомих йому випадках передавати в іпотеку нерухомість, куплену для мене за цією довіреністю;
 вчинити весь комплекс дій, пов’язаних із реєстрацією оформлених від мого імені правочинів та реєстрацією прав власності на нерухоме майно;
 займатись підготовкою та отриманням усіх без винятку документів щодо управління/нагляду та/або розпорядження нерухомістю;
 мати вільний доступ до нерухомості, яка буде ним придбана для мене;
 у відомих йому випадках здійснювати ремонт нерухомості, з правом оформлення при цьому відповідних документів (дозволів, узгоджень, погоджень тощо);
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних для мене документів і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять (в тому числі – в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах, діяльність яких пов’язана із забезпеченням належної життєдіяльності нерухомості: наявність у приміщеннях води, тепла, газопостачання, електроенергії, телефонного зв’язку тощо), а також в банківських установах, в органах нотаріату, поліції, в судах тощо;
 ставити питання перед уповноваженими про посвідчення, засвідчення, переклад, юридичне оформлення, легалізацію чи вчинення апостилю на документах, по пов’язані з цією довіреністю (отримані, видані, складені, підписані у зв’язку з виконанням довіреності);
 здійснювати від мого імені розрахунки за договорами, оплату наданих послуг та/чи сплачувати державне мито або інші необхідні платежі (у тому числі – збір до Пенсійного фонду України);
 захищати мої інтереси у судових органах Іспанії будь-якої ланки із усіма правами, які надані законодавством Іспанії будь-якому учасникові процесу (зокрема – позивачу, відповідачу, третій особі, стягувачеві, боржнику, у тому числі з правом підпису та визнання позову, повної чи часткової відмови від позовних вимог, зміни предмета та підстав позову, укладання мирової угоди, оскарження рішень суду, пред’явлення виконавчого документа до стягнення;
 представляти мої інтереси у будь-яких, хоч прямо і не названих, але необхідних для реалізації повноважень за цією довіреністю органах, установах та організаціях ІСПАНІЇ;
 подавати від мого імені та одержувати для мене будь-які окрім зазначених вище документи, що будуть стосуватися цієї довіреності і виконання дорученого;
 вчиняти від мого імені будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством ІСПАНІЇ для такого роду уповноважень, та які будуть необхідними і доцільними для правильного і повного виконання даного доручення.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №98
Двадцять дев’ятого лютого дві тисячі двадцять другого року, місто Київ, Україна.
Я, КВІТКА Алла Михайлівна, нотаріус Київського міського нотаріального округу, посвідчую, що наведена вище довіреність вчинена [П.І.Б. громадянина А.], який проживає за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг [адреса], і який з’явився до мене особисто, відомий мені як особа, зазначена в довіреності, особисто підписав її у моїй присутності і належним чином підтвердив мені оформлення цієї довіреності.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question