31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на придбання нерухомого майна

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, сьомого серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, громадянин Бельгії [П.І.Б. громадянина А.], власник паспорта ____________, виданого _______________________________ «____» _____________ _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, проживаю у місті Києві [адреса],
здатний висловити своє волевиявлення і порозумітися з нотаріусом без залучення перекладача,
відповідно до договору доручення, укладеного в усній формі з повіреним,
та на виконання вимог ст. 1007 Цивільного кодексу України,
цією довіреністю уповноважую
[П.І.Б. громадянина Б.],
який проживає в місті Харкові [адреса],
реєстраційний номер облікової картки платника податків

придбавати у порядку та з дотриманням вимог чинного законодавства будь-яке нерухоме майно на території України, в тому числі житлові будинки, садові будинки, квартири, земельні ділянки, придбання яких іноземними громадянами дозволяється земельним законодавством і яке представник вважатиме за доцільне придбати, виходячи з їх вартості, місця та умов розташування тощо.
Для чого [П.І.Б. громадянина Б.] вправі:
 представляти мої інтереси в органах нотаріату, в органах земельних ресурсів, а також у будь-яких інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та належності;
 замовляти, одержувати та подавати документи, необхідні для укладення договорів про придбання нерухомості;
 узгоджувати будь-які питання, що виникатимуть в процесі реалізації повноважень;
 подавати заяви, в тому числі передбачені нормативно-правовими актами про нотаріат;
 сплачувати вартість робіт з оформлення документів;
 підписувати документи, в тому числі договори купівлі-продажу, на умовах, які представник вправі визначати на власний розсуд, розписуватися в одержанні документів;
 вносити зміни та доповнення до укладених договорів;
 сплачувати належні з мене платежі та збори;
 подавати документи для реєстрації права власності на придбані мною об’єкти нерухомого майна до відповідних органів, що здійснюють державну реєстрацію права власності;
 в установленому порядку оформляти моє право власності на земельні ділянки, що мною будуть придбані, з правом одержання державних актів про право власності на землю;
 вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана строком на три роки і є дійсною до сьомого серпня дві тисячі двадцять п’ятого року без права передоручення повноважень іншим особам.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question