31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на реєстрацію права власності та на управління нерухомістю

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, першого жовтня дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “___” ___________ ___ року; паспорт ________, виданий __________________________________________________________ “__” ______________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___), проживаю за адресою: Дніпропетровська область, місто Жовті Води [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із своїм вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину,
відповідно та на дотримання вимог ст. 244 та ст.1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни, яку як нотаріуса для вчинення цього правочину було обрано мною самостійно і до якої за місцем знаходження її робочого місця (місто Київ, вул. Михайлівська, 6А, кв. 3) я звернувся добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянки Б.] (народилася “___” ___________ __ року; на день видачі довіреності - паспорт _______, виданий ___________________________________ “__” ___________ ___ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - ___), котра проживає за адресою: місто Київ [адреса],
------------- представляти мої інтереси ------------
у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми (в тому числі – в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших органах, організаціях та установах міста Києва (зокрема - але не вичерпно наведеного нижче переліку: в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідному енергозабезпечувальному підприємстві, в органах зв’язку, водоканалу тощо - з питань, що стосуються належного виконання довіреності, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять), а також в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, внутрішніх справ і таке інше) з питань, пов’язаних із:
1) реєстрацією права власності, що виникло у мене відносно НЕРУХОМОГО МАЙНА, а саме - на КВАРТИРУ за № __, що знаходиться у житловому будинку за № __, розташованому на вулиці СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ у місті КИЄВІ;
2) управлінням цією квартирою і забезпеченням її життєздатності;
3) організацією та здійсненням ремонтних робіт (у тому числі перепланування, переобладнання) у зазначеній вище квартирі, з правом отримання у відповідних органах технічної та будь-якої іншої необхідної документації на зазначений вище об’єкт нерухомості як до, так і після закінчення ремонту;
4) замовленням та отриманням усіх необхідних та передбачених чинним законодавством документів, необхідних мені для укладання у наступному правочинів щодо відчуження цієї нерухомості (як то: довідки-характеристики, довідок (інших документів) про стан нерухомості, відсутність заборгованості по обов’язкових (належних) платежах тощо.
Для цього представник вправі:
 мати вільний доступ до зазначеної вище нерухомості;
 подати до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна укладений за моєю участю “__” __________ ___ року Договір купівлі-продажу щодо зазначеної вище нерухомості на реєстрацію права власності та отримати його (з відповідними належними документами) після реєстрації;
 у відомих представникові випадках - одержувати документи, необхідні мені для відчуження вказаної квартири документи, у тому числі – довідку-характеристику, довідки (інші документів) про технічний стан нерухомості, про відсутність заборгованості із обов’язкових (належних) платежів, про кількість прописаних (зареєстрованих) осіб тощо);
 укладати у моїх інтересах договори страхування нерухомості та майна, договори на виконання ремонтних робіт тощо, на умовах, які нами обговорені попередньо та моєму представникові відомі, що не потребує доказування третім особам, нотаріусу чи іншому учаснику (учасникам) правочину;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням, посвідченням, отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в банківських установах, в органах технічної інвентаризації, в органах нотаріату, в будь-яких інших організаціях та установах (в тому числі, але не вичерпуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин, у відповідному структурному підрозділі енергозабезпечувальної установи чи інших подібних органах, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання довіреності, і компетенція яких пов’язана (але не вичерпується) із здійсненням представниками управління згаданим вище об’єктом нерухомості, проведення ремонтних/будівельних робіт, забезпеченням приміщень електроенергією; водо- та газопостачанням, телефонним зв’язком;
 представляти мої інтереси перед будь-якими учасниками цивільних відносин (як фізичними, так і юридичними особами) з приводу довіреності там і тоді, де і коли того вимагатиме чинне законодавство України, в тому числі перед органами технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо, перед фізичними особами - коли виникне така необхідність, тощо;
 подавати від мого імені будь-які запити, клопотання, заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами чи вимогами чинного законодавства);
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 розписуватися за мене на всіх без винятку документах, які видаються, подаються, складаються, оформлюються, посвідчуються у зв’язку з цією довіреністю (зокрема – підписувати укладені у межах цієї довіреності договори про надання послуг, акти прийняття в експлуатацію об’єктів, заяви, запити, клопотання, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, тощо);
 одержувати дозволи на проведення будівельних робіт (здійснення ремонту та переобладнань/перепланувань приміщення), висновки експертиз, довідки, технічну документацію, рішення, узгодження (погодження) компетентних органів, витяги (у тому числі з державних та єдиних реєстрів), акти, примірники укладених від мого імені правочинів, а також будь-які інші документи, що пов’язані з дорученим та випливають із змісту та суті довіреності;
 організовувати та контролювати проведення ремонтних робіт, з правом захисту моїх інтересів у суді при порушенні умов договорів;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 ставити питання про належне виконання умов договорів, про прийняття в експлуатацію відремонтованої (перепланованої, переобладнаної) квартири, отримання правовстановлювальних документів, з правом вчинення при цьому усього необхідного комплексу дій, подання та отримання усіх необхідних документів;
 вести від мого імені переговори стосовно питань, які слід вирішити при виконанні дорученого;
 замовляти проведення експертизи у випадках, коли того вимагає закон, чи те буде викликано захистом моїх інтересів при виконанні дорученого.
Довіреність видана без права розпорядження, у тому числі - відчуження згаданої у ній нерухомості.
Повноваження, надані цією довіреністю, представник вправі передоручати третім особам без додаткового узгодження цього питання зі мною.
Довіреність зберігає чинність до першого жовтня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо не буде скасована мною раніше цієї дати, про що представник буде повідомлений у письмовому вигляді.
Довіреність є чинною у разі зміни адреси місця проживання представника та/або її ідентифікуючих документів.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question