31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність щодо організації та проведення ремонтних робіт від імені юридичної особи

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять першого лютого дві тисячі двадцять другого року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва] (місцезнаходження - місто Київ [адреса]; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - __; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане _____________________________________; дата проведення державної реєстрації – “__” _________ ___ року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР – ________) в особі виконавчого органу, яким є ДИРЕКТОР – [П.І.Б. громадянки А.] (на день видачі довіреності - паспорт _______, виданий _______________________________________________ “__” ___ __ року; індивідуальний Довіреність є дійсною до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року з правом передоручення повноважень іншим особам.
___), котра проживає за адресою: місто Київ [адреса], повноваження якої грунтуються на статуті (нова редакція), засвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____________ “__” _____________ ___ року за реєстром № __, що зареєстрований _____________________________________ “__” ___________ ___ року, реєстраційний запис № __, та протоколі № __ Зборів засновників від “__” ___ __ року,
котра підтверджує про свою обізнаність із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повне усвідомлення значення своїх дій при вчинення цього правочину та наявність вільного волевиявлення, котре відповідає її внутрішній волі як учасника цього правочину, володіння українською мовою, що дає їй можливість без будь-яких мовних обмежень спілкуватися із повіреним та нотаріусом,
відповідно до вимог ст. 244 та ст.1007 Цивільного кодексу України, на підставі та на виконання укладеного з повіреним усного договору доручення,
у присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса було обрано самостійно та до якої звернулись добровільно, цією довіреністю
---------- уповноважує ----------
[П.І.Б. громадянина Б.], яка проживає за адресою: місто Київ [адреса],
----------------- бути представником довірителя -----------------
у відповідних установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та організаційної форми міста Києва з питань, пов’язаних з замовленням, підготовкою та отриманням для ДОКУМЕНТІВ, пов’язаних із проведенням РЕМОНТУ (в тому числі перепланування, реконструкції, узгодження проекту, прийняття в експлуатацію об’єкту нерухомості тощо) належного довірителеві на праві власності об’єкту нерухомості, що згідно з правовстановлювальним документом знаходиться за адресою: місто КИЇВ, вулиця Жилянська, будинок за № __, та наступним юридичним оформленням законності такого ремонту, у тому числі - отриманням у відповідних уповноважених на те органах технічної документації на зазначене приміщення після закінчення у ньому ремонтних (будівельних) робіт.
Для цього представник вправі:
 мати вільний доступ до вказаної нерухомості;
 займатись підготовкою всіх без винятку документів щодо ремонту, перепланування, реконструкції нерухомості, виходячи із умов договору доручення;
 представляти інтереси довірителя у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням та отриманням необхідних документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, будь-яких інших організаціях та установах міста Києва (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному відділі містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин району, у відповідних органах енергозабезпечення, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, охорони праці тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана із вирішенням питань, які мене цікавлять, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від імені довірителя будь-які заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 одержувати довідки, технічну документацію, рішення, дозволи, узгодження (погодження) компетентних органів, а також будь-які інші документи, які хоч прямо і не названі у довіреності, але випливають із її суті та з нею пов’язані - в разі виникнення такої потреби;
 розписуватися за довірителя;
 оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб, що порушили права довірителя як власника зазначеного вище приміщення у встановленому законодавством порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для довірителя дій;
 виконувати будь-які інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які будуть необхідними і доцільними для правильного і повного виконання дорученого.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам та без права відчуження нерухомості, і дійсна до тридцять першого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо не буде скасована раніше цієї дати у встановленому для того порядку, про що представник буде повідомлений у письмовій формі.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.

ПІДПИС:

Форма №46
Двадцять першого лютого дві тисячі двадцять другого року ця довіреність посвідчена мною, КВІТКОЮ А.М., нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Довіреність підписана від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва] ДИРЕКТОРОМ [П.І.Б. громадянки А.] у моїй присутності.
Правоздатність та дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [назва], а також повноваження його представника перевірено.
Особу [П.І.Б. громадянки А.], яка підписала довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № __
Стягнуто плату
НОТАРІУС

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question