31 лет на рынке юридических услуг

Довіреність на купівлю нерухомості та управління і розпорядження нею

Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять другого року

Я, [П.І.Б. громадянина А.] (народився “__” ___________ ___ року; паспорт ___, виданий __________________________________________________ “___” _________ __ року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - __), котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса],
обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи українською мовою, що дає мені можливість безперешкодного спілкування з нотаріусом при обговоренні проекту цього документа та наступного його прочитання, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно із вільним волевиявленням, котре відповідає моїй внутрішній волі,
відповідно до вимог та на виконання ст.ст. 244 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення,
за місцем розташування робочого місця нотаріуса Київського міського нотаріального округу КВІТКИ Алли Михайлівни (місто Київ, вул. Михайлівська, 6а, кв. 3), яку як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно та до якої я звернувся добровільно,
цією довіреністю
---------- уповноважую ----------
[П.І.Б. громадянина Б.] (народився “__” ________ __ року; паспорт ___, виданий ____________________________________________________ “___” __________ __ року; індивідуальний ідентифікаційний номер за ДРФО України - __), котрий проживає за адресою: місто Київ [адреса],
представляти мої інтереси
та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством комплекс юридично значущих дій
у відповідних органах, установах та організаціях міста Києва незалежно від їх організаційно-правової форми (у тому числі – але не виключно, в органах технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, в органах житлово-комунального господарства, внутрішніх справ, нотаріату тощо) з питань, пов’язаних із КУПІВЛЕЮ на моє ім’я КВАРТИРИ за №__, що знаходиться у житловому будинку за № __, розташованому на вулиці ВЕЛИКІЙ ЖИТОМИРСЬКІЙ у місті КИЄВІ, та наступним УПРАВЛІННЯМ та РОЗПОРЯДЖЕННЯМ цією квартирою будь-яким із способів, що передбачені (допускаються) чинним законодавством України (у тому числі, але не обмежуючись – щодо її продажу, міни, передачі в оренду (найм).

Для цього [П.І.Б. громадянина Б.] вправі:
 мати вільний доступ до зазначеної квартири;
 укладати у моїх інтересах договори найму (оренди), купівлі-продажу, міни, а також пов’язані з ними (що їм передують) попередні договори, у тому числі з передачею авансових платежів, договори про завдаток, договори на виконання ремонтних робіт тощо, на умовах, які нами обумовлені попередньо та моєму представникові відомі, що не потребує доказування третім особам, нотаріусу чи іншому учаснику (учасникам) правочину;
 представляти мої інтереси у зв’язку з цим в будь-яких установах чи підприємствах незалежно від організаційної форми та підпорядкування з питань, пов’язаних із замовленням, посвідченням, отриманням необхідних для мене документів (в тому числі – у відповідній райдержадміністрації, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, житлово-комунальних органах, в органах технічної інвентаризації, в органах нотаріату, в будь-яких інших організаціях та установах (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком): в райсанепідемстанції, в органах державної пожежної охорони, в органах газопостачання, у відповідному структурному підрозділі енергозабезпечувальної установи чи інших подібних органах, в органах Держархіву, в органах зв’язку, водоканалу, тощо - з питань, що стосуються належного виконання дорученого, і компетенція яких пов’язана (але не вичерпується) із здійсненням представниками управління згаданим вище об’єктом нерухомості, здавання його в оренду (найм), проведення ремонтних робіт, забезпеченням приміщень електроенергією; водо- та газопостачанням, телефонним зв’язком;
 представляти мої інтереси перед будь-якими учасниками цивільних відносин (як фізичними, так і юридичними особами) з приводу укладання від мого імені договорів оренди (найму), купівлі-продажу, міни, у тому числі при веденні переговорів з цього приводу, нотаріального посвідчення таких договорів, розрахунків за ними, декларування отриманих мною прибутків від здавання в найм (оренду) зазначеної вище нерухомості та сплати податку з доходів, якщо того вимагатиме чинне законодавство України, а також в органах нотаріату, технічної інвентаризації, внутрішніх справ тощо, перед фізичними особами - коли виникне така необхідність тощо);
 подавати від мого імені будь-які запити, клопотання, заяви (як письмові, так і усні), що стосуються виконання дорученого, та обгрунтовувати прохання і побажання, викладені в них (включаючи заяви, необхідність у яких буде викликана моїми інтересами чи вимогами чинного законодавства (зокрема, сімейного, цивільного законодавства та законодавства про нотаріат; щодо замовлення витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно; про видачу витягів з єдиних та державних реєстрів, про відсутність малолітніх чи неповнолітніх осіб, які б мали право на користування житлом, тощо), та обгрунтовувати інформацію, прохання і побажання, викладені в них;
 подавати будь-які інші документи, необхідні для вирішення питань, про які йдеться у цій довіреності;
 розписуватися за мене на всіх без винятку документах, які видаються, подаються, складаються, оформлюються, посвідчуються у зв’язку з цією довіреністю (зокрема, підписувати укладені у межах цієї довіреності договори, заяви, запити, клопотання, які б стосувалися виконання зазначеного у довіреності, тощо);
 одержувати висновки експертиз, довідки, витяги (у тому числі з державних та єдиних реєстрів), примірники укладених від мого імені правочинів, а також будь-які інші документи, що пов’язані з дорученим та випливають із змісту та суті довіреності;
 організовувати та контролювати проведення ремонтних робіт з правом захисту моїх інтересів у суді при порушенні умов договорів;
 отримувати належні мені гроші від укладених правочинів та як страхові відшкодування при настанні страхових випадків з метою їх наступної передачі мені;
 здійснювати оплату наданих послуг та виконаних для мене дій;
 сплачувати нараховані мені податки, зборі, інші обов’язкові платежі, якщо того вимагатиме чинне законодавство України;
 ставити питання про нотаріальне посвідчення договорів, про належне виконання умов договорів, реєстрацію правочинів та права власності на майно, коли цього вимагає закон, з правом вчинення при цьому усього необхідного комплексу дій, подання та отримання усіх необхідних документів;
 вести від мого імені переговори стосовно питань, які слід вирішити при виконанні дорученого;
 ставити питання перед компетентними органами про реєстрацію місця проживання (місця перебування) чи зняття з місця реєстрації місця проживання (місця перебування) відомих представникові фізичних осіб у згаданій вище квартирі та вчиняти при цьому увесь комплекс юридично необхідних дій.

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять п’ятого року, якщо її дія не буде припинена раніше цього строку з дотриманням при цьому вимог цивільного законодавства.

Зміст ст.ст. 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, ст.ст. 60-74 Сімейного кодексу України щодо статусу спільного сумісного майна подружжя та умов розпорядження ним мені нотаріусом роз’яснено.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question