Оферта про надання юридичних послуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ № 1-ПОФ від 23.07.2015 року

на умовах публічної оферти

Повірений: Товариство з обмеженою відповідальністю „Адвокатська компанія “Юрінком”, в особі директора Семенчук Наталії Миколаївни (далі — Повірений), що діє на підставі Статуту,

Довіритель: Фізична або юридична особа, яка звернулася у встановленому цим договором порядку до Повіреного, для отримання послуг, керуючись ст. 641 Цивільного кодексу України, уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта — пропозиція Повіреного, опублікована на офіційному веб-сайті Повіреного та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання юридичних, інформаційних та інших послуг, що містяться в публічній оферті (надалі — Послуг).

Договір — правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Повіреним і Довірителем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Довірителем її умов.

Довіритель — фізична особа, яка отримує Послуги на умовах цього Договору.

Акцепт — повна й безумовна згода Довірителя зі всіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до нього, що рівнозначно укладенню Договору та додатків до нього.

Заява-Замовлення— додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, підписання якої Довірителем свідчить про приєднання до Договору (надалі — Заява);

Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Договору, доповнюють умови Договору.

Послуги — послуги, що надаються Повіреним Довірителю в межах Договору.

Офіційний веб-сайт Повіреного — www-сервер Повіреного, на якому знаходиться вся необхідна інформація щодо використання Послуг. Веб-сайт Повіреного розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою:https://www.yrin.com (надалі – Сайт).

Термін дії — період часу, впродовж якого Повірений зобов’язаний на умовах Договору надавати Довірителю Послуги, які були обрані та оплачені Довірителем. Термін дії дорівнює строку виконання робіт, вказаних на сторінках сайту. Довіритель вважається таким, що отримав Послуги, після закінчення Терміну дії.

Припинення надання Послуг — тимчасове припинення надання Послуг до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором. Припинення Договору на будь-який термін внаслідок невиконання Довірителем своїх зобов’язань не тягне за собою пролонгацію Терміну дії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. Види послуг, які надаються на підставі публічної оферти.

2.1. Повірений надає Довірителю Юридичні Послуги з питань реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, а Довіритель зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

Послуги поділяються на:

2.1.1. Реєстрація Фізичної особи –підприємця. Послуга «Реєстрація фізичної особи – підприємця» надається на наступних умовах:

Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт, вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме:

а) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є м. Київ та Київська область, на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/registratsiya-spd-fop-kiev-i-oblast.html ;

б) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є територія проведення антитерористичної операції, на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/registratsiya-predprinimatelya-bez-propiski.html

в) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є інші регіони України, на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/registratsiya-predprinimatelya-v-lyubom-regione-ukrainy.html.

2.1.2. Реєстрація юридичної особи (приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю).
Послуга «Реєстрація юридичної особи (приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю)» надається на наступних умовах: Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт; вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме: https://yrin.com/registratsiya-ooo.html.

2.2. Надання устних юридичних консультацій. 
Вартість усних юридичних консультацій визначається на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/prajs-list.html

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору є обов’язковими для Довірителя та Повіреного. Якщо Довіритель не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Довіритель, який підписав Заяву, вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма умовами договору, переліком робіт, які входять до вибраної ним послуги, орієнтовними строками виконання робіт, вартістю робіт та додаткових послуг.

3.2. Підписання Довірителем Заяви та/або підписання Довірителем довіреності (виписаної на хоча б одного зі співробітників Повіреного) на виконання реєстраційних дій свідчить про приєднання Довірителя до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.

3.3. Договір починає діяти з дати отримання Повіреним оплати, в розмірі, зазначеному в Заяві Довірителя.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:

4.1.1. ознайомлення Довірителя з умовами цього Договору;

4.1.2. оформлення Довірителем письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовлених Послуг;

4.1.3. оплата Довірителем замовлених Послуг Повіреного;

4.2. З метою замовлення послуг Довіритель повинен з’явитися до офісу Повіреного, який вказано на сторінці за адресою: https://yrin.com/kontakty.html

4.3. Під час замовлення послуг Довіритель повинен передати Повіреному документи, перелік яких залежить від обраного ним виду послуг та передбачені п. 2.3.1. та п. 2.4. Договору.

4.4. Документи, які надаються Повіреному для виконання робіт за Договором, не повинні бути простроченими або підробленими. Довіритель несе відповідальність за зміст інформації переданої для виконання робіт та зазначеної у Заяві.

4.5. Всі види робіт, передбачені цим Договором, можуть бути виконані Повіреним лише на підставі довіреності, посвідченої в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.5. Днем початку виконання робіт вважається перший приймальний день в органі державної реєстрації, наступний за днем отримання Повіреним від Довірителя:

4.5.1. при реєстрації фізичної особи – підприємця – довіреності на виконання реєстраційних дій, посвідченої у встановленому порядку;

4.5.1. при реєстрації юридичної особи – підписаних учасниками установчих документів, рішення про створення юридичної особи та довіреностей на виконання реєстраційних дій від імені всіх засновників юридичної особи, посвідчених в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.6. По завершенні виконання робіт Повірений повідомляє Довірителя про факт виконання робіт засобами телефонного зв’язку. При цьому Повірений використовує засоби зв’язку, які були зазначені Довірителем у заяві. Довіритель зобов’язаний протягом 10 робочих днів після повідомлення про виконання робіт особисто ( або через довірену особу ) отримати від Повіреного всі документи, які було отримано в процесі реєстрації.

4.7. При виникненні спірних моментів, вважається, що послуги з реєстрації фізичної особи-підприємця виконані в повному обсязі з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію Довірителя фізичною особою – підприємцем.

4.8. При виникненні спірних моментів, вважається, що послуги з реєстрації юридичної особи, яку було вказано в Заяві та/або на реєстрацію якої було видано довіреність, виконані в повному обсязі з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію такої юридичної особи.

4.9. Претензії Довірителя щодо якості, правильності та строків наданих йому послуг, відповідно до умов цього Договору та Заявки, приймаються протягом 10 днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію фізичної особи – підприємця або юридичної особи, реєстрація яких була предметом цього Договору. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Повіреним протягом п’яти днів з дати отримання претензії. За результатом розгляду претензії Повірений приймає рішення про задоволення претензії та виправлення результатів робіт за цим Договором або відмовити у задоволенні претензій за їх необґрунтованістю.

4.10. Повірений не відповідає за неналежне виконання своїх службових обов’язків або порушення строків вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами, працівниками державної фіскальної служби та іншими службовцями на яких покладено обов’язки з виконання реєстраційних дій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

5.1. Повірений має право:

5.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Повіреного не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. самостійно встановлювати вартість послуг на Послуги та додаткові послуги.

5.1.3. скорочувати перелік або припиняти надання Послуг Довірителю, якій порушує умови цього Договору;

5.1.5. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.

5.2. Повірений зобов'язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором та Заявою;

5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Довірителем, а також інформації про Довірителя та отримані ним Послуги.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

6.1. Довіритель має право на:

6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;

6.1.2. отримання від Повіреного відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством;

6.1.3. отримання додаткових послуг Повіреного;

6.2. Довіритель зобов'язується:

6.2.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. своєчасно повідомляти Повіреного про зміну реквізитів, які були зазначені Довірителем в Заяві.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Повірений та Довіритель несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Всі суперечки по Договору між Повіреним і Довірителем вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

7.3. Повірений не несе відповідальності за якість надання послуг, якщо Довіритель надав Повіреному неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.

7.4. Довіритель не має права відмовитися від послуг за Договором в односторонньому порядку після здійснення замовлення. У випадку такої відмови вважається, що Повірений виконав всі роботи в повному обсязі. Кошти, сплачені на користь Повіреного, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови, якщо Повірений виконав хоча б одну з дій пов'язаних з виконанням робіт за цим договором, як-то: заповнив реєстраційну картку, розробив проект установчих документів та/або рішення про створення юридичної особи. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою повернення, які було сплачено Довірителем.

7.5. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою для використання коштів, які було сплачено Довірителем, для отримання інших послуг, які надаються Повіреним необмеженому колу юридичних та фізичних осіб.

7.6. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

7.7. Строки виконання робіт за цим договором є орієнтовними.

7.8. . Повірений не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Повірений робить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Довіритель виявить в отриманих документах помилки або неточності, які сталися з вини Повіреного, Повірений безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.

7.9. Повірений не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Довірителю в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків виконання робіт, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Повірений приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

7.10. Повірений не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень оферти Довірителем, Повіреним або іншими особами, або пов'язаним з використанням Довірителем Послуг або результатів Послуг.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за відмову в проведенні реєстраційних дій, які сталися не з його вини. У випадку, якщо така відмова сталася з причин неправильного оформлення Повіреним документів, які подаються державному реєстратору, то відповідальність Повіреного обмежується обов’язком виправити допущені помилки (неточності) та подати всі необхідні документи для проведення таких реєстраційних дій

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його опублікування.

10.2. Строк дії Договору для Повіреного починається з моменту прийняття оферти та діє до моменту отримання від Повіреного будь-яких документів передбачених умовами цього Договору.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Адвокатська компанія “Юрінком”

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38, к. 12.

Код ЄДРПОУ 31986587

Поточний рахунок 26002052636672 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 320649.

11.Способи оплати:

11.1. Безготівкова оплата в будь-якому банку України.

При оплаті вказувати призначення платежу: За юридичні послуги згідно публічної оферти № 1-ПОФ від 23.07.2015 року. Платник (ВКАЗАТИ прізвище, ім'я, по-батькові)

11.2. Через термінали Приватбанку

Ввести код ЄДРПОУ 31986587 та сплатити.
Призначення платежу
"За юридичні послуги згідно публічної оферти № 1-ПОФ від 23.07.2015 року. Платник (ВКАЗАТИ прізвище, ім'я, по-батькові).

11.3. Через Приват 24
Перейти в раздел
Мои платежи ==> Создать платеж ==>Ввести реквизиты вручную ==> 31986587 (наш ЕГРПОУ) ==> Далее ==> Вводите Ваш ФИО и сумму ==> Добавить платеж в корзину
Через 5 минут деньги на нашем счету.

Поточний рахунок 26002052636672 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 320649.

Задать вопрос


Защитный код
Обновить

Ответы на вопросы   

# Юрий 17.02.2017 15:39
Здравствуйте!
Можете помочь с регистрацией ЧП, если я нахожусь в Днепре, а прописан в Кировоградской области?
Стоимость оказания услуги в таком случае повышается или остается заявленной?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Судебный адвокат Игорь Балабан 20.02.2017 11:49 Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать