30 лет на рынке юридических услуг

Податкові спори

Українська
 

Юридичні послуги при захисти інтересів в судах за позовами до податкових органів.

Юридичні послуги із захисту інтересів платників податків призначені для юридичних та фізичних осіб-підприємців

Питання, за якими надаються юридичні послуги із захисту інтересів платників податків:

 • Представництво інтересів платника податків у податкових органах;
 • Юридичні податкові консультації та представництво інтересів платника податків під час проведення перевірок податковими органами;
 • Оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку;
 • Захист прав платника податків в адміністративному суді щодо податкових спорів із податковими органами;
 • Юридичні послуги з відшкодування, повернення переплати податків, у тому числі ПДВ.

Найбільш поширені позови, в яких беруть участь податкові адвокати нашої компанії:

 • Ведення господарської діяльності з фіктивними фірмами, фіктивні та безтоварні угоди, розбіжності з базою даних податкової інспекції за результатами автоматизованого зіставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів клієнта;
 • Скасування державної реєстрації установчих документів контрагентів платника податків;
 • Порушення кримінальних справ стосовно посадових осіб платника податків або його контрагентів;
 • Оскарження неправомірної податкової консультації, що суперечить чинному законодавству та порушує права платника податків;
 • Включення до складу податкових витрат деяких видів витрат (консультаційні та управлінські послуги; маркетинг; інжиніринг; отримання послуг та товарів, до яких можуть застосовуватися трансферні ціни; послуги, що надаються нерезидентами; інші витрати, що не пов'язані з господарською діяльністю платника податків);
 • Стягнення бюджетного відшкодування ПДВ;
 • Скасування реєстрації платником ПДВ;
 • Відмова у реєстрації (неприйняття) податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податковий адвокат надасть належну допомогу у податкових спорах для досягнення законних інтересів клієнта:

 • Вивчення документів для визначення обґрунтованості та законності дій та рішень податкових органів;
 • Ведення переговорів із перевіряючими інспекторами податкових органів;
 • Досудове врегулювання спору;
 • Підготовка заперечень акт податкової перевірки;
 • Оскарження дій та рішень податкової служби в адміністративному порядку;
 • Судове оскарження рішень податкових органів, захист інтересів платника податків у адміністративному суді;
 • Підготовка процесуальних документів (підготовка позовних заяв, відгуків на позовні заяви, апеляційних, касаційних скарг на рішення судів) для визнання рішень податкових органів недійсними;
 • Оскарження рішень адміністративних судів щодо податкових спорів у вищих судах.

Дізнатися більш детально про юридичні послуги та замовити необхідну юридичну послугу, Ви можете, зв'язатися з нами НАШІ КОНТАКТИ 

РУССКИЙ

 

Юридические услуги по спорам с налоговыми органами. 

Юридические услуги по защите интересов налогоплательщиков предназначены для юридических и физических лиц- предпринимателей 

Вопросы, по которым оказываются юридические услуги по защите интересов налогоплательщиков:

 • Представление интересов налогоплательщика в налоговых органах;
 • Юридические налоговые консультации и представительство интересов налогоплательщика при проведении проверок налоговыми органами;
 • Обжалование решений налоговых органов в административном порядке;
 • Защита прав налогоплательщика в административном  суде по налоговым спорам с налоговыми органами;
 • Юридические услуги по возмещению, возврату переплаты по налогам, в том числе НДС.

Наиболее распространенные споры, в которых участвуют налоговые адвокаты нашей компании:

 • Ведение хозяйственной деятельности с фиктивными фирмами, фиктивные и бестоварные сделки, расхождения с базой данных налоговой инспекции по результатам автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов клиента;
 • Отмена государственной регистрации учредительных документов контрагентов плательщика налогов, возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц плательщика налогов или его контрагентов;
 • Обжалование неправомерной налоговой консультации, противоречащей действующему законодательству и нарушающей права плательщика налогов;
 • Включение в состав налоговых расходов некоторых видов затрат (консультационные и управленческие услуги; маркетинг; инжиниринг; получение услуг и товаров, к которым могут применятся трансферные цены; услуги, которые предоставляются нерезидентами; другие расходы, которые не связаны с хозяйственной деятельностью налогоплательщика);
 • Взыскание бюджетного возмещения НДС;
 • Отмена регистрации плательщиком НДС;
 • отказ в регистрации (непринятие) налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных.


Налоговый адвокат окажет надлежащую помошь в налоговых спорах для достижения законных интересов клиента:

 • Изучение документов для определения обоснованности и законности действий и решений налоговых органов;
 • Ведение переговоров с проверяющими инспекторами налоговых органов;
 • Досудебное урегулирование спора;
 • Подготовка возражений на акт налоговой проверки;
 • Обжалование действий и решений налоговой службы в административном порядке;
 • Судебное обжалование решений налоговых органов, защита интересов налогоплательщика в административном суде;
 • Подготовка процессуальных документов (подготовка исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, апелляционных, кассационных жалоб на решения судов) для признания решений налоговых органов недействительными;
 • Оспаривание решений административных судов по налоговым спорам в вышестоящих судах.

Узнать более подробно о предоставляемых юридических услугах и  заказать необходимую юридическую услугу,  Вы можете, связаться с нами - НАШИ КОНТАКТЫ

 

ENGLISH

Задать вопрос / Ask a question